Trang chủ: Lớp Tập huấn

Dành cho cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn

 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  1. Tên học phần: BẢN ĐỒ GIÁO KHOA

  2. Số tín chỉ: 02

  3. Trình độ: cho sinh vien năm 4

  4. Phân bố thời gian: 15 tiết trên lớp; 13 tiết thực hành; 2 tiết ôn tập và kiểm tra,

  5. Điều kiện tiên quyết

  6. Mục tiêu của học phần

         Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản đồ giáo khoa, một phương tiện học tập đặc thù của bộ môn địa lý, giúp sinh viên Địa lý có khả năng biên tập, biên vẽ và khai thác tốt các bản đồ giáo khoa phục vụ giảng dạy ở trường phổ thông.

       Yêu cầu: Nắm chắc các đặc điểm và tính chất của bản đồ giáo khoa. Biết sử dụng các loại bản đồ giáo khoa trong khâu dạy học> Biên tập và vẽ đuocj các bản đồ giáo khoa phục vụ bài giảng.

  7. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần

        Học phần bao gồm các nội dung về khái niệm, đặc điểm, tính chất và phân loại bản đồ giáo khoa, rèn luyện kỹ năng sử dụng các loại bản đồ giáo khoa. Biên tập và biên vẽ bản đồ giáo khoa.

  8. Nhiệm vụ của sinh viên

       - Phải có mặt trên 80% buổi lên lóp

       - Phải biết sử dụng các dụng cụ để can, thu và phóng các loại bản đồ giáo khoa.

        - Sinh viên phải chuẩn bị bản đồ, màu, cọ giấy can, tập átlat, thước chữ và một số dụng cụ khác.

  9. Tài liệu học tập

       - Sách giáo trình

  1/ Nguyễn Thị Diệu: Đề cương bài giảng bản đồ giáo khoa

  2/ Lâm Quang Dốc. Bản đồ giáo khoa, NXB Đại học sư phạm Hà Nội,2002

     - Các tài liệu tham khảo

  1/ Lâm Quang Dốc – Phạm Ngọc Đĩnh – Lê Huỳnh. Bản đồ học, NXB Đại học quốc gia, 1995.

  2/ Ngô Đạt Tam và NNK. Bản đồ học. NXB giáo dục,1986

  10. Các tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

         Nội dung                Trọng số

  - Thực hành ; Bài tập 0.2

  - Kiểm tra giữa kỳ 0.2

  - Thi học phần 0.6

  - Cộng 10

  11. Thang điểm A,B,C,d

  12. Nội dung chi tiết học phần