Đánh giá giáo dục tiểu học
(DG gdth)

Mục tiêu: Học phần đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học nhằm trang bị cho sinh viên sư phạm tiểu học hệ thống kiến thức cơ bản về đánh giá trong giáo dục và dạy học nói chung và ở trường tiểu học nói riêng, hình thành cho họ những kĩ năng cơ bản trong việc đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học; bồi dưỡng thái độ nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.