Giáo dục trẻ có khó khăn về ngôn ngữ
(GDĐB khnn)


Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trẻ có khó khăn về ngôn ngữ, đặc điểm phát triển, nguyên nhân, số lượng và các mức độ phát triển của trẻ; qui trình giáo dục trẻ; sự hỗ trợ của cộng đồng đối với quá trình giáo dục trẻ có khó khăn về ngôn ngữ.