Tâm lý học trẻ em
(TLH tr em)

Mô tả vắn tắt học phần: Học phần gồm 4 chương; dành cho sinh viên năm thứ 2, Cử nhân sư phạm Giáo dục Mầm non.