Thực hành giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật
(TH GDHN)

Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật dựa trên lý thuyết đã học: khái niệm về giáo dục hòa nhập, bản chất của giáo dục hòa nhập, tính tất yếu của giáo dục hòa nhập, cách tiến hành giáo dục hòa nhập ở tiểu học, những nguyên tắc cơ bản của việc dạy học hoà nhập và phối hợp các lực lượng hõ trợ trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật nói chung. So sánh mô hình giáo dục hoà nhập với những mô hình giáo dục khác. Đồng thời, học phần rèn luyện cho sinh viên kĩ năng dạy học hoà nhập phù hợp với đặc điểm khuyết tật của từng loại trẻ (bao gồm trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ chậm phát triển trí tuệ).