Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành Giáo dục - Đào tạo
(QL HCNN & QL NGD-ĐT Hòe)

 This course allows guest users to enter

Mục tiêu học phần: Sinh viên nắm được những quy tắc cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, công vụ, công chức; thấu hiểu đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; nắm được luật giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác về giáo dục và đào tạo ở cấp/bậc dạy trong tương lai để thực hiện đúng trong hoạt động nghề nghiệp; hiểu biết về thực tiễn giáo dục Việt Nam hiện nay.

This course allows guest users to enter