VĂN HOÁ LỄ HỘI VIỆT NAM
(VHLHVN)


Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức sau đây: Những khái niệm : văn hoá, lễ hội, tín ngưỡng và văn hoá lễ hội. Những giá trị văn hoá đặc trưng của lễ hội truyền thống Việt Nam. Vai trò của lễ hội và văn hoá lễ hội trong đời sống xã hội hiện đại. Lễ hội đối với việc tìm hiểu tính cách và bản sắc dân tộc