ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
(ĐCVHVN)


Mô tả vắn tắt nội dung: Cung cấp những khái niệm chung về văn hoá học và văn hoá Việt Nam; kết cấu văn hoá Việt Nam; các bình diện của văn hoá Việt Nam và những đặc trưng của các bình diện đó. Trang bị những kỹ năng, ph­­ương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hoá Việt Nam; rèn kỹ năng vận dụng kiến thức văn hoá học vào phân tích tâm lý chủ thể văn hoá.