Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
(NV CTĐ TNTP HCM)


Mục tiêu: Hình thành kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh cho sinh viên ngành Âm nhạc. Cụ thể là các kỹ năng: Nghi thức Đội, Múa hát tập thể thiếu nhi, Trò chơi thiếu nhi, Trại thiếu nhi...giúp sinh viên có thể tổ chức tốt các hoạt động giáo dục của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.