GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
(GDHDC - TLH)

Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản của lí luận chung về giáo dục học. Đó là, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù cơ bản của giáo dục học; mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển cá nhân và xã hội; mục đích, nhiệm vụ giáo dục, các xu hướng đổi mới trong giáo dục.... Học phần này dành cho sinh viên khối cử nhân Tâm lý học