Tâm lý học đại cương
(TLH DC (A))


Học phần này gồm 6 chương, gồm những nội dung chính sau: Tâm lý học là một khoa học; Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý người; Hoạt động - Ý thức - Nhân cách; Hoạt động nhận thức; Tình cảm và ý chí; Các thuộc tính tâm lý của nhân cách