Giao tiếp sư phạm của giáo viên mầm non
(GTSP MN)


Nội dung môn học: Khái niệm chung về giao tiếp - ứng xử, cấu trúc của quá trình giao tiếp, các loại giao tiếp, giao tiếp sư phạm và giao tiếp của cô giáo mầm non trong hoạt động sư phạm; Khái niệm chung về nhu cầu giao tiếp, sự phát triển nhu cầu giao tiếp của trẻ mầm non; Nguyên tắc giao tiếp - ứng xử của cô giáo mầm non với trẻ, Phương thức giao tiếp - ứng xử của cô giáo mầm non với trẻ; kỹ năng giao tiếp - ứng xử của cô giáo mầm non với trẻ, xử lý tình huống sư phạm trong trường mầm non.