Nhập môn giao tiếp
(NMGT)


Học phần được thiết kế thành 6 chương, bao gồm những nội dung cơ bản như sau: Khái niệm chung về giao tiếp - ứng xử, cấu trúc của quá trình giao tiếp, các loại giao tiếp, vai trò của giao tiếp; Những hiện tượng tâm lí trong quá trình giao tiếp; Phương tiện, nguyên tắc, phong cách giao tiếp; Lý luận về văn hóa giao tiếp, kỹ năng giao tiếp có văn hóa; Giao tiếp sư phạm, ứng xử sư phạm; Nguyên tắc giao tiếp sư phạm, kỹ năng giao tiếp sư phạm, phong cách giao tiếp sư phạm; ; Đặc điểm giao tiếp của học sinh tiểu học; Xử lý tình huống sư phạm ở trường tiểu học