GIÁO DỤC TRẺ EM 1
(GDTRE1)


Học phần này cung cấp kiến thức về những nội dung cơ bản của giáo dục mầm non, hướng dẫn các kỹ năng tự học, rèn luyện kỹ năng tìm hiểu thực tế để đề xuất những ý kiến về việc giáo dục thể chất, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, lao động cho trẻ mầm non. Học kỳ 2 năm học 2010-2011