QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
(QLNN THUY)


Mô tả học phần: 1.Trang bị cho sinh viên SP hệ thống kiến thức cơ bản (cần thiết tối thiểu) vềQLHCNN và quản lý ngành GD-ĐT để hiểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của một công chức ngành GD-ĐT một cách chủ động, sáng tạo. 2.Phục vụviệc xét tuyển dụng công chức ngành GD-ĐT.