CÔNG TÁC XÃ HỘI
(CTXH T. ANH)

Mô tả vắn tắt: Học phần cung cấp những hiểu biết cơ bản về công tác xã hội: Qúa trình hình thành và phát triển công tác xã hội như một khoa học; các quan điểm, giá trị của công tác xã hội, các lĩnh vực ứng dụng công tác xã hội và các nguyên tắc, phương pháp công tác xã hội, cùng với quy chuẩn đạo đức của người NVXH. (Giảng dạy cho ngành Tâm lý học, khóa TS 2010, năm học 2011-2012)