TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 2
(TLHDC 2)

Mô tả vắn tắt nội dung của học phần: Học phần nghiên cứu những hiện tượng và các qui luật cơ bản nhất của tâm lý con người như: Hoạt động và các quá trình nhận thức.Giảng dạy cho ngành Tâm lý học, khóa tuyển sinh 2010, học kỳ 1 năm học 2011-2012