Tham vấn cho gia đình và trẻ khuyết tật
(TV GĐ TR KT)

Mô tả vắn tắt nội dung học phần: là một môn khoa học mang tính ứng dụng, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tham vấn và một số kỹ năng thực hành để trợ giúp cho gia đình trẻ khuyết tật; tăng cường cho sinh viên các nguyên tắc và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nắm vững các giai đoạn của một quá trình tham vấn và các bước trong một buổi tham vấn.