TÂM LÝ HỌC NGHỆ THUẬT
(TLHNT)

Mục tiêu:Cung cấp cho sinh viên và yêu cầu nắm vững những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghệ thuật, cụ thể: những quan điểm tiếp cận vấn đề sáng tạo nghệ thuật, các yếu tố tâm lý quan trọng trong sáng tạo nghệ thuật, quá trình sáng tạo nghệ thuật.