Đây là mục các thông báo đến Sinh viên thuộc khoa Tâm lý Giáo dục trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN


DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 4 Apr 2013, 04:54 AM
KẾ HOẠCH, NỘI DUNG, LỊCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT HS-SV NĂM HỌC 2012-2013 KHOA TS 2010 VÀ 2011 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 26 Sep 2012, 09:30 AM
THÔNG BÁO MỚI Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Tue, 25 Sep 2012, 05:52 AM
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 9 TRƯỜNG ĐHSP - ĐHĐN Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 5 Sep 2012, 08:50 AM
THỜI KHOA BIỂU DỰ KIẾN KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 14 Jun 2012, 05:06 AM
CAM KẾT NGÂN HÀNG Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 11 Jun 2012, 06:07 AM
Thông báo số 2 về HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Tue, 3 Apr 2012, 05:11 AM
THÔNG BÁO VỀ VỀ NỘP HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 3 Feb 2012, 10:17 AM
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện và xét học vụ học kỳ 1 năm học 2011-2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 11 Jan 2012, 09:52 AM
MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 11 Jan 2012, 09:33 AM
MẪU GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN VAY VỐN NGÂN HÀNG Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 26 Dec 2011, 05:31 AM
MẪU BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP (MỚI) Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 23 Dec 2011, 10:15 AM
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY VĂN BẢN Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 19 Dec 2011, 04:49 AM
THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 8 ĐHĐN NĂM 2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Tue, 6 Dec 2011, 11:41 AM
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ... Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 28 Oct 2011, 12:22 PM
Biểu mẫu: GIẤY MƯỢN PHÒNG theo ISO 2011 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 28 Oct 2011, 11:14 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN năm học 2011-2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 14 Oct 2011, 10:21 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 6 Oct 2011, 09:33 AM
MẪU ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ VÀ HỌC CẢI THIỆN Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 3 Oct 2011, 03:16 AM
THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN KHOA TUYỂN SINH 2010 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 21 Sep 2011, 05:33 AM
THÔNG BÁO V/V THU HỌC PHÍ HỌC KÝ 1 NĂM HỌC 2011-2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Tue, 23 Aug 2011, 03:16 AM
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2011 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 27 Jun 2011, 03:34 AM
HƯỚNG DẪN QUY CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2010 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 20 Apr 2011, 11:08 AM
Thông báo cấp Chứng chỉ môn Giáo dục thể chất Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 24 Mar 2011, 08:31 AM
Thông báo mở lớp học lại môn Giáo dục thể Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 24 Mar 2011, 08:23 AM
Mẫu bảng kết quả học tập Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 24 Mar 2011, 08:08 AM
Cong-van-5997-BGDDT-KHTC-mien-giam-hoc-phi-giao-duc-nghe-vb111959t3.aspx Picture of Khoa Tâm lý Giáo dục Khoa Tâm lý Giáo dục 0 Khoa Tâm lý Giáo dục
Mon, 8 Nov 2010, 08:36 AM