Đây là mục các thông báo đến Sinh viên thuộc khoa Tâm lý Giáo dục trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN


DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 3 Apr 2013, 07:54 PM
KẾ HOẠCH, NỘI DUNG, LỊCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT HS-SV NĂM HỌC 2012-2013 KHOA TS 2010 VÀ 2011 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 26 Sep 2012, 12:30 AM
THÔNG BÁO MỚI Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 24 Sep 2012, 08:52 PM
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 9 TRƯỜNG ĐHSP - ĐHĐN Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Tue, 4 Sep 2012, 11:50 PM
THỜI KHOA BIỂU DỰ KIẾN KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 13 Jun 2012, 08:06 PM
CAM KẾT NGÂN HÀNG Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 10 Jun 2012, 09:07 PM
Thông báo số 2 về HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 2 Apr 2012, 08:11 PM
THÔNG BÁO VỀ VỀ NỘP HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 3 Feb 2012, 01:17 AM
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện và xét học vụ học kỳ 1 năm học 2011-2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 11 Jan 2012, 12:52 AM
MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 11 Jan 2012, 12:33 AM
MẪU GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN VAY VỐN NGÂN HÀNG Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 25 Dec 2011, 08:31 PM
MẪU BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP (MỚI) Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 23 Dec 2011, 01:15 AM
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY VĂN BẢN Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 18 Dec 2011, 07:49 PM
THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 8 ĐHĐN NĂM 2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Tue, 6 Dec 2011, 02:41 AM
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ... Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 28 Oct 2011, 03:22 AM
Biểu mẫu: GIẤY MƯỢN PHÒNG theo ISO 2011 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 28 Oct 2011, 02:14 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN năm học 2011-2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Fri, 14 Oct 2011, 01:21 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 6 Oct 2011, 12:33 AM
MẪU ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ VÀ HỌC CẢI THIỆN Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 2 Oct 2011, 06:16 PM
THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN KHOA TUYỂN SINH 2010 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Tue, 20 Sep 2011, 08:33 PM
THÔNG BÁO V/V THU HỌC PHÍ HỌC KÝ 1 NĂM HỌC 2011-2012 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Mon, 22 Aug 2011, 06:16 PM
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2011 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Sun, 26 Jun 2011, 06:34 PM
HƯỚNG DẪN QUY CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2010 Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Wed, 20 Apr 2011, 02:08 AM
Thông báo cấp Chứng chỉ môn Giáo dục thể chất Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 24 Mar 2011, 12:31 AM
Thông báo mở lớp học lại môn Giáo dục thể Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 24 Mar 2011, 12:23 AM
Mẫu bảng kết quả học tập Picture of Văn phòng khoa Văn phòng khoa 0 Văn phòng khoa
Thu, 24 Mar 2011, 12:08 AM
Cong-van-5997-BGDDT-KHTC-mien-giam-hoc-phi-giao-duc-nghe-vb111959t3.aspx Picture of Khoa Tâm lý Giáo dục Khoa Tâm lý Giáo dục 0 Khoa Tâm lý Giáo dục
Sun, 7 Nov 2010, 11:36 PM