Printer-friendly version

  • Phần này chỉ tra cứu theo bảng điểm khi các bạn thi học kỳ, không tra theo tên sinh viên.
  • Để tra cứu theo lớp, các bạn vào tab Duyệt theo DANH MỤC, tại menu xổ xuống " Tất cả các loại"chọn lớp cần tra, ví dụ 07CTL, 09SDB...
  • Hoặc các bạn có thể tra theo tên học phần, tra theo tên giảng viên, tra theo tên lớp, tra theo học kỳ...
Bạn nhập từ cần tra tại ô Search và click Search để tìm kiếm.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  21  (Next)
  ALL

0

:
rl_/06CTL/06CTL_Diem_ren_luyen_8_ky_2009-201
Keyword(s):
:
06CTL_Diem_ren_luyen_ca_khoa_2009-2010_06CTL_Diem_ren_luyen_ca_khoa_2009-2010_b
Keyword(s):
:
BangdiemkhoaTamlyGiao_duc_/06CTL/BangdiemkhoaTamlyGiao_duc_/06CTL/
Keyword(s):

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  21  (Next)
  ALL