Printer-friendly version

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC, CỬ NHÂN SƯ PHẠM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT, THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤCBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Theo phương thức tín chỉ

Ngành: Tâm lý học

Thuộc khối ngành: Khoa học xã hội

Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội

Mã số: 52310401

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 


Tên chương trình: Chương trình khung Giáo dục Đại học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Tâm lý học

Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội

Mã số: 52310401

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

(Ban hành tại quyết định số 8126/ QĐ-BGD&ĐT- ĐH&SĐH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

 Đào tạo các cử nhân ngành Tâm lý học có phẩm chất tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành tâm lý, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học vào cuộc sống.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

 - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về tâm lý người; những kỹ năng thực hành tâm lý phục vụ cho việc ứng dụng tâm lý học vào cuộc sống. Trên cơ sở những kiến thức đó sinh viên có thể tiếp tục theo học ở các trình độ sau đại học.

 - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác nghiên cứu, tham gia vào các lĩnh vực hoạt động có sử dụng kiến thức tâm lý học.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 142 tín chỉ (Chưa kể phần nội dung kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) thực hiện trên cơ sở Chương trình khung Giáo dục đại học, khối ngành Khoa học xã hội, ngành Tâm lý học, ban hành theo Quyết định số 29/2005/QĐ-BGDĐT ngày 16-09-2005 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Căn cứ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Điều kiện tốt nghiệp là phải tích lũy được ít nhất 120 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc. Sinh viên không được giao làm khóa luận tốt nghiệp phải đăng kí học thêm một số học phần chuyên môn, nếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình.

6. Thang điểm: Thang điểm chữ A, B, C, D, F được quy định theo quy chế 43

7. Nội dung chương trình:CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÀNH TÂM LÝ HỌC tải về tại đây
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Công tác xã hội (Social Work)

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 35 /2004/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo các cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Công tác xã hội có thể:

- Cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư).

- Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường...

- Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 161 tín chỉ (Chưa kể phần nội dung kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) thực hiện trên cơ sở Chương trình khung Giáo dục đại học ban hành theo Quyết định số 35 /2004/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đối tượng tuyển sinh: Khối C

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Căn cứ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Điều kiện tốt nghiệp là phải tích lũy được ít nhất 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc.

6. Thang điểm: Thang điểm chữ A, B, C, D, F được quy định theo quy chế 43

7. Nội dung chương trình:


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI tải về tại đây


:

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Chương trình khung giáo dục Đại học

Trình độ đào tạo : Đại học

Ngành đào tạo : Giáo dục đặc biệt

Mã ngành : 52140203

Loại hình đào tạo : Chính quy

(Ban hành tại Quyết định số 435/ĐT ngày 7 tháng 3 năm 2005 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học, trình độ đại học ngành giáo dục đặc biệt nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập bậc tiểu học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về phẩm chất đạo đức:

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh; yêu nghề; có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên nói chung và người giáo viên dạy hòa nhập nói riêng.

1.2.2. Về kiến thức:

Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/ dạy học các môn thuộc ngành Giáo dục đặc biệt của các trường đại học, cao đẳng; có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục đặc biệt; có khả năng dạy học và giáo dục tại các trường tiểu học và tiểu học hòa nhập.

1.2.3. Về kỹ năng:

 Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, vận dụng tốt những kiến thức của ngành Giáo dục đặc biệt để giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực dạy người khuyết tật (đặc biệt ở bậc tiểu học) và có khả năng nghiên cứu khoa học, tiếp tục học lên ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

 2.Thời gian đào tạo: 4 năm

 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 142 tín chỉ (Chưa kể phần nội dung kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) thực hiện trên cơ sở chương trình khung Giáo dục đại học.

 4. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

- Dự thi đại học các môn Toán,Văn, Ngoại ngữ

 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Căn cứ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Điều kiện tốt nghiệp là phải tích lũy được ít nhất 120 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc. Sinh viên không được giao làm khóa luận tốt nghiệp phải đăng kí học thêm một số học phần chuyên môn, nếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình.

 6. Thang điểm: A, B, C, D, F

 7. Nội dung chương trình đào tạo (tên và khối lượng các học phần)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
TẢI VỀ TẠI ĐÂY

:
Tải Chương trình tại đây

K

:

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC
KHÓA 2009
, 2010, 2011, 2012
ĐANG ĐÀO TẠO:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT KHÓA TUYỂN SINH 2007

Xem File đính kèm