TIẾNG VIỆT 2
(TV2)

 

-Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của ngữ pháp học, ngữ pháp tiếng Việt hiện đại, các hệ thống phân loại và đặc điểm của các hiện tượng ngữ pháp cụ thể. Trang bị cho sinh viên những phương pháp, biện pháp nghiên cứu ngữ pháp cụ thể để có kĩ năng nghiên cứu ngôn ngữ ; có kĩ năng vận dụng các kiến thức ngữ pháp trong dạy học LT & C ở tiểu học.

 

 - Trang bị cho sinh viên những kiến thức hiện đại về phong cách Tiếng Việt, giúp cho sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về phong cách học, các phương tiện và biện pháp tu từ, các phong cách chức năng khác nhau. Rèn cho sinh viên có kĩ năng phân tích phong cách ngôn ngữ tác phẩm, ứng dụng viết các thể loại văn bản thuộc các phong cách khác nhau và có ứng dụng trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.