PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC
(CF101)

 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng để dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, giúp cho sinh viên có năng lực tổ chức quá trình chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ trong trường học cho học sinh tiểu học.

 

1. Kiến thức

 

 Sinh viên có được các hiểu biết về:

 

 - Đối tượng, nhiệm vụ của PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học.

 

 - Đặc điểm của học sinh tiểu học trong quá trình chiếm lĩnh tiếng Việt.

 

 - Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.

 

2. Kĩ năng

 

 Sinh viên có các kĩ năng dạy học Tiếng Việt, bao gồm:

 

 - Kĩ năng tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của học sinh tiểu học.

 

 - Kĩ năng phân tích mục tiêu, tìm hiểu chương trình, SGK và các tài liệu dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.

 

 - Kĩ năng thiết kế bài dạy Tiếng Việt, tổ chức các hoạt động dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.

 

 - Kĩ năng đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh.

 

 - Kĩ năng phân tích, đánh giá thực tế dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.