TOÁN HỌC 4
(TH4)

 

 - Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống kiến thức về phương trình, hệ phương trình và bất phương trình đại số.