TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ MẦM NON
(TCHĐ)

 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non trên quan điểm tích cực hoá hoạt động của trẻ.

 

- Hình thành cho sinh viên một số kĩ năng tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ như: lập kế hoạch, tổ chức môi trường hoạt động và đánh giá hiệu quả của nó.