Printer-friendly version
Đội ngũ


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

B

:


a

ThS. Bùi Thị Thanh
Trường Đại học Sư phạm

 Địa chỉ liên hệ:

 Điện thoại cơ quan: 3733289

 Di động: 0905176246

 Email: btthanh@dce.udn.vn

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:

L

:


a

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Luyên

Sinh ngày: Nơi sinh:

Học Vị: Thạc sỹ Học hàm:.

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:

:


a

Họ và tên: Lê Thị Tấn

Sinh ngày: Nơi sinh:

Học Vị: Thạc sỹ Học hàm:.

Chuyên ngành

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:

:a

Họ và tên: Lê Tử Tín

Sinh ngày: 10.10 56

Nơi sinh: Bình Lộc, cam lộc, Hà Tĩnh

Học Vị:Thạc sĩ Học hàm:Giảng viên chính

Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Toán

Ngoại ngữ: Anh (C), Nga (C)

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:

M

:


a

Họ và tên:Mã Thanh Thủy

Sinh ngày: Nơi sinh:

Học Vị: Thạc sỹ Học hàm:.

Chuyên ngành

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:

N

:


a

Họ và tên: Nguyễn Khánh Tấn

Sinh ngày: Nơi sinh:

Học Vị: Học hàm:.

Chuyên ngành

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:

:


a

Họ và tên: Nguyễn Nam Hải

Sinh ngày: Nơi sinh:

Học Vị: Thạc sỹ Học hàm:.

Chuyên ngành

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:

:

- Họ và tên: NGUYỄN PHAN LÂM QUYÊN

- Sinh ngày: 15/11/1980 - Nơi sinh: Đà Nẵng

- Học vị: Thạc sỹ - Học hàm:

- Chuyên ngành: Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học)

- Ngoại ngữ: Anh

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non

+ Nhà riêng: Lô 51 khu Lâm đặc sản – Hoà Cường – Đà Nẵng.

I. Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Trường Đại học Sư phạm Huế, năm 2002

- Thạc sỹ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2006

- Tiến sỹ:

II. Kinh nghiệm công tác:

- Từ 2002 đến nay: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

III. Ngoại ngữ: Anh C

IV. Công trình khoa học.

:


a

Họ và tên: Nguyễn Thị Châu

Sinh ngày: Nơi sinh:

Học Vị:Thạc sỹ Học hàm:.

Chuyên ngành

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:

:


a

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Nga

Sinh ngày: Nơi sinh:

Học Vị: Thạc sỹ Học hàm:.

Chuyên ngành

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên lạc:

Đơn vị: Khoa Giaó dục Tiểu học – Mầm non điện thoại số: 3733289.

Nhà riêng:

Điện thoại:

Quá trình đào tạo:

Đại học:

Thạc sỹ:.

Kinh nghiệm công tác:

Ngoại ngữ:

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

Sách, giáo trình đã xuất bản:


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL