Sinh viên các khóa xem các bảng điểm thi theo liên kết sau.
Chú ý vào từng thư mục tương ứng, sau đó chọn bảng điểm cần xem
(chờ 1 lúc để server load bảng điểm).

Điểm thi các khóa

Không có tập tin nào được tải lên khoá học này