Picture of Nguy?n Ho�ng  Th�n
TH�NG B�O V/v th?ng k� ??a b�i gi?ng l�n m?ng
by Nguy?n Ho�ng Th�n - Saturday, 3 December 2011, 11:07 PM
 

Hi?n nay, Khoa ?� th?ng k� vi?c ??a b�i gi?ng l�n m?ng. ??n th?i ?i?m 24h 03.12.2011, c� 61 h?c ph?n ?� ??a l�n m?ng, chi?m t? l? 39,9% (danh s�ch k�m theo). T? th?i ?i?m n�y ??n tr??c 8h ng�y 05.12.2011, CBGD n�o ti?p t?c ??a gi?ng l�n m?ng th� vui l�ng g?i mail (huongthuht@yahoo.com) th�ng b�o cho BCNK bi?t, ?? BCNK ?? m?t nhi?u th?i gian v�o m?ng d� t�m h?c ph?n m?i ??a l�n. Sau 8h ng�y 05.12.2011, CBGD n�o kh�ng th?c hi?n theo quy ??nh c?a Nh� tr??ng s? ch?u tr�ch nhi?m v?i Nh� tr??ng.

Tr�n tr?ng.

(Edited by V? Th??ng Linh - original submission Chu? Nh�?t, 4 Tha�ng Muo`i Hai 2011, 10:42 SA)

(Edited by V? Th??ng Linh - original submission Chu? Nh�?t, 4 Tha�ng Muo`i Hai 2011, 01:59 CH)