Picture of Nguy?n Ho�ng  Th�n
NG�NH V?N H�A H?C - L? M� QUEN, XA M� G?N
by Nguy?n Ho�ng Th�n - Saturday, 10 August 2013, 07:24 PM
 

Ng�ynay, t? �v?n h�a� tr? n�n r?t ??i quen tai v?i t?t c? m?i ng??i v� hi?n di?n r?ngkh?p. L?nh v?c v?n ho� l� m?t trong nh?ng c? s? h? t?ng ph?qu�t, nh? ch�ngta hay n�i: kinh t? - v?n ho� - x� h?i, v?n ho� - gi�o d?c - y t?. Nh?ng m?i ng??i trong s? ch�ng ta s? c� m?ic�ch hi?u, c�ch d�ng kh�c nhau ??i v?i t? ng? ??c bi?t n�y. C� th? n�i r?ng,trong t? ?i?n ng�n ng? c?a nh�n lo?i, hi?m c� m?t t? ng? n�o c� l?ch s? h�nhth�nh t? l�u ??i v� k�o d�i m�i t?n ??n ng�y nay r?i c? mai sau, nh? t? �v?nh�a�. N�, v?i t? c�ch l� m?t � ni?m, ???c xu?t hi?n t? r?t s?m trong t�c ph?mkinh ?i?n huy?n tri?t ph??ng ?�ng - D?chkinh - c�ch ng�y nay h?n 2500 n?m, v?i ngh?a �t?o n�n (h�a) c�i ??p (v?n)�.N� ti?p t?c tr? th�nh m?t thu?t ng?, kh�i ni?m khoa h?c t? th? k? 19. V�, nh?ngn?i dung c?a n� c?ng ?� tr? th�nh ??i t??ng nghi�n c?u c?a m?t ng�nh khoa h?cl� V?n h�a h?c. ? Vi?t Nam,??ng C?ng s?n ?�ng D??ng c�ng b? ?? c??ngv?n h�a Vi?t Namt? n?m 1943.

N?idung l� lu?n v� th?c ti?n c?a ng�nh V?n h�a h?c v� c�ng phong ph�, ?a d?ng v�th� v?. V� d? ??n gi?n , ch�ng ta th?y ? m?t l?nh v?c , nh? ki?n tr�c: 1. V� sao c� b?c b�nh phong, v�sao tr�n b?c b�nh phong ?� c� ?? �n con h? hay con h??u hay c� ch�p ng?mtr?ng... 2. V� sao trong 4 g�c t??ng hay 2 t??ng ??u n�c c� ?? �n con d?i, ?�il�c l?i l� con d?i mi?ng ng?m qu? ?�o, c? mang s?i d�y ti?n... 3. V� sao tr�nd�y n�c c� ?? �n h�nh qu? b?u hay l??ng long ch?u nguy?t... Hay trong l?nh v?cng�n ng?: 1. �Mi n�i khan khan�; 2. �Vui ra ph?t�. �Khan khan� v� �ph?t� c�ngh?a l� g�, b?t ngu?n t? ?�u. Hay t? c�u chuy?n Th�nh Gi�ng: 1. V� sao t�n l�Gi�ng m� kh�ng ph?i l� t�n kh�c, t�n Gi�ng c� ngh?a l� g�. 2. V� sao b? �o gi�pl� ?? s?t m� kh�ng ph?i l� ??ng, thi?c... 3. V� sao roi s?t l?i g�y. 4. V� saong?a s?t l?i phun ra l?a... ?? gi?i m�, hi?u ???c nh?ng v?n ?? �t??ng quen m� l?�,�ng? g? m� xa� n�y, ch�ng ta c?n ??n ki?n th?c c?a v?n ho� h?c.

Nhi?m s? c�ng t�c c?a nh?ngng??i t?t nghi?p ng�nh V?n h�a h?c c?ng nhi?u v� k?. X�t theo ng�nh v?n h�a c?ac? quan nh� n??c, ? c?p trung ??ng c� B? V?n h�a - Th? thao v� Du l?ch, ?y banV?n h�a - Gi�o d?c c?a Qu?c h?i, Ban Tuy�n gi�o Trung ??ng; ? c?p t?nh/th�nh ph?c� S? V?n h�a - Th? thao v� Du l?ch, Ban Tuy�n gi�o T?nh ?y/Th�nh ?y; ? c?p qu?n/huy?nc� Ph�ng V?n h�a Th�ng tin; ? c?p ph??ng/x� c� Ban V?n h�a (Ban V?n h�a x�/ph??ngc?ng c?n t? 2-5 nh�n s?). M?t s? kh�c c� th? tham gia gi?ng d?y v? l?nh v?c v?nh�a ? c�c tr??ng ??i h?c, cao ??ng, trung c?p (M?i t?nh/th�nh c� m?t tr??ng Trungc?p V?n h�a - Ngh? thu?t). M?t s? kh�c c� th? tham gia c�ng t�c nghi�n c?u v?nh�a ? c�c vi?n, c? quan nghi�n c?u. ??c bi?t, trong th?i ??i ng�nh th�ng tin n?r? nh? hi?n nay, c? h?i t�m ki?m vi?c l�m cho nh?ng ng??i t?t nghi?p ng�nh V?nh�a h?c ? c�c c? quan truy?n th�ng, t�a so?n, nh� xu?t b?n c�ng th�m thu?n l?i.C? h?i vi?c l�m trong c�c t? ch?c, c�ng ty, doanh nghi?p t? nh�n v� n??c ngo�i??i v?i ng�nh V?n h�a h?c c?ng v� c�ng h?p d?n� Trong ?�, m?t thu ho?ch l?n nh?tc?a nh?ng ai theo h?c ng�nh V?n h�a h?c l� l�m m�nh tr? n�n �v?n h�a� h?n!

Tr??cnhu c?u ngu?n nh�n l?c chuy�n ng�nh v?n h�a cho c�c c? quan ??n v? nh? tr�n, nhi?uc? s? ?�o t?o t? s?m ?� m? chuy�n ng�nh V?n h�a h?c tr�nh ?? th?c s? v� ti?n s?nh? Vi?n Nghi�n c?u V?n h�a (Vi?n H�n l�m Khoa h?c X� h?i Vi?t Nam), Vi?n V?nh�a Ngh? thu?t Vi?t Nam (B? V?n h�a - Th? thao v� Du l?ch), ??i h?c V?n h�a H�N?i, ??i h?c Qu?c gia th�nh ph? H? Ch� Minh. Trong khi ?�, ??i h?c ?� N?ng l�c? s? ?�o t?o ??u ti�n m? m� ng�nh c? nh�n V?n h�a h?c t? n?m 2006, sau ?� l� ??ih?c Qu?c gia Th�nh ph? H? Ch� Minh v�o n?m 2007 v� ??i h?c V?n h�a H� N?i v�on?m 2008. ??n nay, ??i h?c ?� N?ng ?� ?�o t?o h�ng tr?m sinh vi�n chuy�n ng�nhV?n h�a h?c, nhi?u sinh vi�n t?t nghi?p ?ang c�ng t�c t?i c�c tr??ng ??i h?c c?ngnh? c�c c? quan nh� n??c v? l?nh v?c v?n h�a n�i ri�ng v� x� h?i nh�n v?n n�ichung tr�n kh?p m?i mi?n ??t n??c.