C�C C�NG TR�NH ??T GI?I T?I H?I NGH? SINH VI�N NGHI�N C?U KHOA H?C KHOA NG? V?N N?M 2010

1. Gi?i nh?t:

THI PH�P CH�N KH�NG TRONG �TRUY?N NG?N TRONG L�NG B�N TAY� C?A KAWABATA YASUNARI

SVTH: Tr??ng Th? H?ng C�c - L?p 06VCH1

GVHD: ThS. Nguy?n Ph??ng Kh�nh

2. Gi?i nh�:

NH?NG ??I M?I NGH? THU?T TI?U THUY?T C?A L� L?U TRONG �CHUY?N L�NG CU?I�

SVTH: V? Xu�n Tri?u - L?p 06CVH2

GVHD: PGS.TS. Nguy?n Phong Nam

3. Gi?i ba:

N�T HOA V?N TR�N TRANG PH?C TRUY?N TH?NG C?A D�N T?C T� � �IH (HUY?N A L??I � TH?A THI�N � HU?)

SVTH: Phan Th? T� Oanh - L?p 06CVHH

GVHD: Th.S L??ng V?nh An


4. Gi?i khuy?n kh�ch:

* THI PH�P L?I TH? ??I ?�P TRONG C�C L�N ?I?U D�N CA

SVTH: Ho�ng Ch�n Ph??ng - L?p 07CVH1

GVHD: TS. L� ??c Lu?n


* CH?T TRI?T L� TRONG V?N XU�I NGUY?N KH?I

(QUA XUNG ??T, M�A L?C, H�Y ?I XA H?N N?A

V� NG??I TR? V?)

SVTH: Ph?m Tr?ng ??t - L?p 07CVH1

?? Th? Nhung - L?p 07CVH2

GVHD: PGS.TS Nguy?n Phong Nam


* T?C TH? ??C TH�NH ?�NG H?I ??I V??NG NGUY?N PH?C L�NG PH� X�, QU?NG X??NG, THANH H�A

SVTH: Nguy?n V?n Thu?n - L?p 06CVHH

GVHD: TS. Nguy?n Xu�n H??ng


- Xem b?n t�m t?t c�c ?? t�i tr�n trong m?c Sinh vi�n - Nghi�n c?u khoa h?c.

Last modified: Saturday, 19 June 2010, 05:18 AM