KHOA NG? V?N T? CH?C TH�NH C�NG ?�M NH?C

�T�M NHAU�

Ch??ng tr�nh ?�m nh?c (b?n click v�o t?ng b�i ?? xem)


V? ?�y nghe em

Kh�c m�a thu

Ng?m ng�i

S?i nh? s?i th??ng

M?i t�nh ??u

Bi?n n?i nh? v� em

Anh c? h?n

S�ng H�n tu?i 18

N?i nh? m�a ?�ng

N?a h?n th??ng ?au

M�a hoa c?i

Im l?ng ?�m H� N?i

Ng�y x?a Ho�ng th?

Qu� h??ng

Th�nh ph? t�nh y�u v� n?i nh?

Em ?i ch�a H??ng

G?i em ? cu?i s�ng H?ng

Chuy?n hoa sim

Ch? t�i

L� di�u b�ng

M? v? n?i xa l?m

H� N?i, m�a v?ng nh?ng c?n m?a

M�a thu cho em

?�u ph?i b?i m�a thu

LK: Th� nh? gi?t m?a

Kh�c th?y du

Cu?i c�ng cho m?t t�nh y�u


???c s? ??ng vi�n v� h? tr? c?a l�nh ??o tr??ng ??i h?c S? ph?m v� Khoa Ng? V?n, Chi ?o�n c�n b? tr? ?� t? ch?c th�nh c�ng ?�m nh?c mang t�n �T�m nhau� v�o d?p cu?i th�ng T? v?a qua. ?�y l� m?t ho?t ??ng sinh ho?t v?n ho� g?n v?i ??c th� c?a Khoa v� tr??ng S? ph?m. �T�m nhau� bao g?m h?n hai m??i ti?t m?c l� c�c ca kh�c ???c ph? t? th?. Nh? s? chu?n b? c�ng phu t? thi?t k? s�n kh?u ?n t??ng, k?ch b?n hay, c�c ti?t m?c c?a c�n b? v� sinh vi�n ???c l?a ch?n k? l??ng c�ng v?i s? tham gia c?a m?t s? nh?c c�ng chuy�n nghi?p, ?�m nh?c �T�m nhau� ?? l?i ?n t??ng t?t ??p trong l�ng ?�ng ??o sinh vi�n c�ng kh�ch m?i trong v� ngo�i khoa.


Sau ?�y l� m?t s? h�nh ?nh ?�m nh?c.


tn2

tn3

tn4

tn5

tn6

tn7

tn7

V??n th? s? r?ng rinh v� tr?ng tr?i khi kh�ng c� ng??i g?y ?�n m? l?i. Cung mi s? x?n xang h?n khi day di?t l?i th?. Nh?ng ng??i ngh? s? t�m th?y nhau, g?p nhau trong v??n th? ph? nh?c. ? ?�, kh�ng c�n c�i ri�ng t�y c?a thi s? hay nh?c s?. Ch? nghe nh?ng thanh �m l?ng l? t�m nhau�


Ph?m Th? H??ng
Last modified: Tuesday, 26 October 2010, 12:35 PM