TR??NG ??I H?C S? PH?M � ??I H?C ?� N?NG

M? cHUY�N NG�NH �VI?T NAM H?C CHO NG??I N??C NGO�I�

T? khi Vi?t Nam tr? th�nh th�nh vi�n c?a ASEAN v� WTO, nga?y ca?ng c� nhi?u qu?c gia tr�n th? gi?i nh? L�o, Trung Qu?c, Th�i Lan, Hoa K?, Nh?t B?n, Ha?n Qu�?c... g?i sinh vi�n ??n h?c t?p v� nghi�n c?u t?i Vi?t Nam. B�n c?nh c�c ??i t�c ???c k� k?t theo hi?p ??nh gi?a c�c qu?c gia, c�c tr??ng ??i h?c, co?n nhi?u ??i t�c co? nhu c?u h?c t?p v� nghi�n c?u v? Vi?t Nam: nhi?u t? ch?c t�nh nguy?n mu?n c� c�c kh�a h?c ng?n h?n ?? trang b? cho t�nh nguy?n vi�n nh?ng ki?n th?c v? ti�?ng Vi�?t, v?n ho� Vi�?t khi ??n l�m vi?c t?i Vi?t Nam; nhi?u c� nh�n c� nhu c?u h?c chuy�n s�u v? ng�n ng?, v?n h?c, l?ch s? v� v?n h�a Vi?t ?? c� th? l�m vi?c t?i c�c c? quan ngo?i giao, c�c c? quan v?n h�a gi�o d?c, c�c c�ng ty c� quan h? m?t thi?t v?i Vi?t Nam ho?c c�c c? s? gi?ng d?y ti?ng Vi?t t?i n??c ngo�i�

C?n c? nhu c?u ?�o t?o, x�t kh? n?ng, ?i?u ki?n kh? thi v? ??i ng? c�n b? gi?ng vi�n, c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? ph?c v? vi?c d?y v� h?c, nga?y 14 tha?ng 9 n?m 2011, Gi�m ??c ??i h?c ?� N?ng ?� k� Quy�?t ?i?nh s�? 4992/Q?-?H?N-?T cho phe?p Tr??ng ??i h?c S? ph?m m? r?ng ?�o t?o Vi?t Nam h?c cho ??i t??ng ng??i n??c ngo�i h? ch�nh quy t?p trung 4 n?m v� ti�?p tu?c m?? r�?ng ?�o t?o c�c kh�a h?c ti�?ng Vi�?t ng?n h?n, c?p ch?ng ch? theo y�u c�?u cu?a ho?c vi�n ng??i n??c ngo�i.

Hy vo?ng r??ng Tr???ng ?a?i ho?c S? pha?m ?a? N??ng se? la? m�?t trong nh??ng ?i?a chi? ?a?o ta?o Ti�?ng Vi�?t cho ng???i n???c ngoa?i t�?t nh�?t, ?a?ng tin c�?y nh�?t ?? khu v??c mi�?n Trung va? T�y Nguy�n Vi�?t Nam.

P.V

Last modified: Monday, 19 September 2011, 09:15 AM