Tr??ng ??i h?c S? ph?m - ??i h?c ?� N?ng t? ch?c L? ra tr??ng v� ph�t b?ng t?t nghi?p cho sinh vi�n h? ch�nh quy t?t nghi?p n?m 2010 v�o ng�y Th? s�u 20/08/2010 v� ti?n h�nh theo k? ho?ch c? th? nh? sau:

  • T? 14h00 ng�y 19/08/2010 : T?t c? sinh vi�n lo?i Xu?t s?c, Gi?i, Kh� ??n ph�ng C�ng t�c sinh vi�n l�m th? t?c ??ng k� nh?n b?ng t?i bu?i l?.
  • T? 7h30 ng�y 20/08/2010: T? ch?c L? ra tr??ng t?i H?i tr??ng A5.
  • T? 13h30 ng�y 20/08/2010 : Sinh vi�n t?t nghi?p lo?i Kh� v� Trung b�nh nh?n b?ng t?i Ph�ng C�ng t�c sinh vi�n.

Nh� tr??ng ?? ngh? sinh vi�n th�ng b�o r?ng r�i cho c�c b?n c�ng kh�a, c�ng l?p ???c bi?t, thu x?p th?i gian, c� m?t ?�ng ?? ?? bu?i l? ??t ???c k?t qu? t?t. T?t c? c�c tr??ng h?p xin nh?n b?ng thay ph?i c� gi?y ?y quy?n c� x�c nh?n c?a ch�nh quy?n ??a ph??ng.

C�c sinh vi�n trong di?n nh?n h?c b?ng c?a h?c k? 8 li�n h? nh?n t?i Ph�ng T�i v?.

?� N?ng, ng�y 07 th�ng 07 n?m 2007
PH�NG ?�O T?O