GI?I THI?U - TRAO ??I V? TI?U THUY?T MINH S?

C?A NH� V?N TH�I B� L?I

ms1

Bu?i Gi?i thi?u � Trao ??i v? ti?u thuy?t Minh s? c?a Nh� v?n Th�i B� L?i do Li�n hi?p C�c h?i V?n h?c Ngh? thu?t Th�nh ph? ?� N?ng ph?i h?p v?i Khoa Ng? V?n � Tr??ng ??i h?c S? ph?m - ??i h?c ?� N?ng t? ch?c ?� di?n ra s�ng ng�y 25/9/2010. Ph� Hi?u tr??ng � TS. L� Quang S?n, ??i di?n l�nh ??o Nh� tr??ng, c�ng g?n 150 ??i bi?u l� c�c nh� nghi�n c?u, nh� v?n, nh� th?, nh� b�o, h?c vi�n cao h?c v� sinh vi�n ?� ??n d?. TS. B�i C�ng Minh - Ch? t?ch Li�n hi?p C�c h?i V?n h?c Ngh? thu?t Th�nh ph? ?� N?ng v� TS.Tr??ng Th? Di?m - Ch? nhi?m Khoa Ng? V?n ??ng ch? tr�.

Minh s? l� ti?u thuy?t m?i nh?t c?a Nh� v?n Th�i B� L?i, ???c thai ngh�n v� ho�n th�nh trong h?n 5 n?m. S? ra ??i c?a Minh s? ???c ?�nh gi� l� m?t s? ki?n c?a v?n h?c ??a ph??ng v� c? n??c.

ms1

T?i bu?i Gi?i thi?u, t�c gi? ti?u thuy?t Minh s? ?� nh?n ???c r?t nhi?u � ki?n tham lu?n, trao ??i t? nhi?u g�c nh�n kh�c nhau nh?: Kh�i qu�t v? t�c gi?, t�c ph?m Th�i B� L?i (Nh� V?n B�i T? L?c); Minh s? � Th?c nh?n ch�n gi� tr? cu?c s?ng (TS. Ng� Minh Hi?n � Tr??ng ?HSP ?� N?ng); M?t s? th? ph�p ngh? thu?t ??c s?c trong t�c ph?m �Minh s?� c?a Th�i B� L?i (Th.s Nguy?n Th? B�ch H??ng - Tr??ng ?HSP ?� N?ng); M?y suy ngh? v? ngh? thu?t c?u tr�c t�c ph?m Minh s? c?a TS. Phan Ng?c Thu; M?t v�i n�t ??c s?c trong t�c ph?m �Minh s?� c?a Th�i B� L?i (Ph?m Th? Trang � L?p 07CVH2 - Tr??ng ?HSP ?� N?ng); Minh s? v� nh?ng cu?c h�nh tr�nh (L� Th? Thanh T?nh � L?p 08SNV - Tr??ng ?HSP ?� N?ng); Minh s? � B?c th�ng ?i?p m? gi�u t�nh nh�n v?n (TS L� Th? H??ng - Tr??ng ?HSP Hu?)... v� � ki?n trao ??i c?a Nh� th? Thanh Qu?, TS. Ho�ng Quang Tuy?n...

?�ng ??o nh?ng ng??i tham gia bu?i gi?i thi?u t�c ph?m ??u nh?n x�t ?�y l� m?t cu?c t?a ?�m ???c chu?n b? chu ?�o, c�ng phu, ??t hi?u qu? thi?t th?c, t?o s? g?n k?t gi?a nh?ng ng??i l�m v?n h?c ngh? thu?t ?� N?ng v?i ??n v? ?�o t?o l� Khoa Ng? V?n, Tr??ng ??i h?c S? ph?m.

Thi?t ngh? ?�y l� m?t ho?t ??ng chuy�n m�n b? �ch, n�n ???c ??nh k? t? ch?c nh?m g?n k?t c�ng t�c gi?ng d?y v?i nghi�n c?u khoa h?c v� t?o ?i?u ki?n cho sinh vi�n ???c l�m quen v?i c�c ho?t ??ng h?c thu?t.


tbl

Th�i B� L?i sinh n?m 1945 t?i Ngh? An, thu?c th? h? nh� v?n xu?t hi?n v�o nh?ng n?m cu?i cu?c kh�ng chi?n ch?ng M? c?u n??c th?n th�nh c?a d�n t?c. �ng ???c coi l� m?t trong s? nh?ng nh� v?n vi?t v? chi?n tranh sau chi?n tranh ???c b?n ??c ch� �.

Th�i B� L?i b??c v�o ngh? v?n t? nh?ng n?m 70 c?a th? k? XX. �ng s�ng t�c kh�ng nhi?u nh?ng m?i khi ??a con tinh th?n c?a �ng ra ??i th� ??u g�y ???c ti?ng vang v� ??u ?? l?i ?n t??ng s�u s?c trong l�ng ??c gi?, ??c bi?t l� nh?ng t�c ph?m m?i xu?t b?n g?n ?�y. �ng ?� th? b�t v� th�nh c�ng ? hai l?nh v?c truy?n v� ti?u thuy?t. V? truy?n, �ng c� 2 t?p truy?n ng?n: V�ng ch�n H�n T�u (1978), ??i h�nh quy?t (1994), truy?n v?a Hai ng??i tr? l?i trung ?o�n (1978) ???c d?ng th�nh phim v� nh?n ???c s? ?�n nh?n n?ng nhi?t c?a kh�n gi? c? n??c. Sau n�y Th�i B� L?i t?p trung b�t l?c v�o vi?t ti?u thuy?t v� coi ?�y l� s? tr??ng c?a m�nh. Ng??i ??c bi?t ??n �ng v?i h�ng lo?t cu?n ti?u thuy?t c� gi� tr? nh?: H? c�ng th?i v?i nh?ng ai (1978-1980)- t�c ph?m ??t gi?i th??ng c?a H?i Nh� v?n Vi?t Nam; Thung l?ng th? th�ch (1981), B�n ??o (1983), C�n l?i v?i th?i gian (1986), Tr�ng tu (2003)- ??t gi?i A ?y ban to�n qu?c Li�n hi?p c�c H?i VHNT Vi?t Nam; Kh�mama (2004). V� m?i nh?t l� ti?u thuy?t Minh s? (7/2010).

413 trang ti?u thuy?t Minh s? vi?t v? chuy?n Nguy?n Ho�ng ?i m? c�i v? ph??ng Nam. M?t h�nh tr�nh m? c�i bi tr�ng v� ??y tr?c ?n ?� ??ng h�nh v?i l?ch s?, m? ??u cho tri?u ??i phong ki?n cu?i c�ng c?a Vi?t Nam v?i 9 ??i ch�a v� 13 ??i vua. V?i ngh? thu?t s? d?ng l?i vi?t ?�?ng hi�?n, ta?i hi�?n, k�?, ta?, ?�?c thoa?i, ?�?i thoa?i, ti?u thuy?t Minh s? ?� ??a ng??i ??c ??n v?i hai chi?u kh�ng gian v� th?i gian kh�c nhau: m?nh ??t mi?n Trung th?i hi?n t?i v� Thu?n H�a - Qu?ng Nam th?i ch�a Ti�n - Nguy?n Ho�ng. Song song v??i ha?nh tri?nh m?? co?i gian tru�n cu?a Nguy�?n Hoa?ng, ha?nh tri?nh ti?m v�? s?? h�a h??p ngay trong gia ?i?nh cu?a chi? T? Tra? - ng??i ph? n? c� ch?ng l� b? ??i t?p k?t ra B?c - cu?ng gian nan kh�ng ke?m�


Ph. H??ng