NH?T K� TH??NG H?I
(H� 2010)

th1

V? Minh An

NH?T K� TH??NG H?I

(DU L?CH H� 2010)

Ng�y th? nh?t (9/8): Th??ng H?i

S�n bay Th??ng H?i th?t ho�nh tr�ng!

?�n ?o�n t?i s�n bay l� h??ng d?n vi�n ng??i Trung Qu?c, t�n Quy�n, n�i ti?ng Vi?t kh� s�i. Tho?t nh�n, Quy�n c?ng th?p, nh? - ki?u v�c d�ng ??c tr?ng c?a ph? n? Trung Qu?c. Nh?ng, Quy�n ?� t?o ?n t??ng ngay t? ??u b?ng l?i ch�o h?i r?t vui, r?t d� d?m: Thay m?t H? C?m ?�o, thay m?t nh�n d�n Trung Qu?c, xin ch�o c�c anh ch? ?� ??n Th??ng H?i ?? ?ng h? cho nh�n d�n Trung Qu?c!

Ai n?y ??u c?m th?y nh? nh�m, tho?i m�i sau h�nh tr�nh bay n?i d�i ?� N?ng - TP H? Ch� Minh v� TP H? Ch� Minh - Th??ng H?i.

th2

?n t??ng ??u ti�n ??i v?i Th??ng H?i l� ???ng ph?, nh� c?a, c�y xanh v� con ng??i.

???ng ph? Th??ng H?i r?ng th�nh thang v� ???c chia ra th�nh ph?n ???ng d�nh ri�ng cho � t� v?i r?t nhi?u l�n. Ph?n ???ng d�nh cho xe ?i?n v� xe ??p n?m ? trong c�ng. (Trung Qu?c kh�ng d�ng xe m�y, c�n xe ?i?n v� xe ??p th� c? k?, x?u ?i l� x?u). Gi?a hai l�n ???ng � t� v� xe ??p l� l�n ???ng d�nh ri�ng cho ng??i ?i b?. ? ?�y, c�y xanh ???c tr?ng th�nh t?ng t?ng, ??u ??n, th?ng t?p, t?o b�ng m�t cho ng??i ?i b?.

th3

Nh� c?a Th??ng H?i ???c qui ho?ch theo t?ng khu, r?t ??c tr?ng nh?ng h�i h�a v� ??ng b? gi?a nh� c?a, ???ng s�, c�y xanh. Ki?n tr�c ?a d?ng m� th?ng nh?t, h�i h�a theo m?t nguy�n t?c nh?t ??nh. Tuy?t ??i kh�ng h? th?y c�c bi?n hi?u, pan�, �p ph�ch qu?ng c�o c�c lo?i.

? Th??ng H?i, ?�u ?�u c?ng th?y c�y xanh. C�ng vi�n c�y xanh t?i c�c t�a th�p, c�c khu chung c? cao t?ng. C�y xanh t?a b�ng tr�n l?i d�nh ri�ng cho ng??i ?i b?. C�y c?nh treo tr�n c�c ???ng cao t?c. Gi? hoa treo tr�n t??ng c?a c�c tuy?n ph?. Ph? n? Trung Qu?c ng�y x?a c� t?c b� ch�n, c�y xanh Trung Qu?c ng�y nay h?t th?y ??u ???c b� th�n. N?u nh? ? ?� N?ng, ?i ?�u c?ng th?y hoa s?a, sao ?en th� ? Th??ng H?i ?i ?�u c?ng th?y ng� ??ng, ng�n h?nh.

??t Th??ng H?i m�nh m�ng r?ng, nh� Th??ng H?i ch?t ng?t cao, � t� Th??ng H?i h�ng n?i h�ng l�n ti?p l�n, c�y Th??ng H?i xanh xanh t?a b�ng m� ng??i Th??ng H?i ?�u th?y ngh�n ngh?t, m?c d?u Th??ng H?i c� ??n 23 tri?u d�n, ???ng ph? ch? y?u l� kh�ch du l?ch (d?p n�y l?i ?�ng th?i gian Th??ng H?i l� th�nh ph? ch? nh� c?a H?i ch? Expo th? gi?i 2010). Th??ng H?i l� th�nh ph? hi?n ??i v� l?n nh?t Trung Qu?c, ???c xem l� th? ?� kinh t? c?a Trung Qu?c. C�c khu nh� ch?c tr?i v� cu?c s?ng ?� th? s�i ??ng c?a Th??ng H?i l� bi?u t??ng c?a s? th?n k� kinh t? Trung Qu?c, l� ??c v?ng c?a ng??i Trung Qu?c su?t th?p ni�n 80.

Th?m b?n Th??ng H?i

B?n Th??ng H?i ch?y d?c theo s�ng Ho�ng Ph?, l� ??a danh g?n li?n v?i nhi?u c?t m?c quan tr?ng c?a l?ch s? Trung Qu?c, c?ng l� b?i c?nh c?a nhi?u b? phim truy?n h�nh m� ng??i Vi?t Nam r?t y�u th�ch (trong ?� c� B?n Th??ng H?i).

th4

B?n ?�u kh�ng th?y, ch? th?y qu?ng tr??ng, hoa l�, c�y xanh v?i c? man n�o l� ng??i (c?ng ch? y?u l� kh�ch du l?ch). ?�ng l� b?n Th??ng H?i m� kh�ng c� b?n!

th5

?n t?i t?i nh� h�ng Th�i (c?a d�n t?c Th�i).

?? ?n Th??ng H?i sao d? th? nh?? Ng??i ta v?n n�i ?n c?m T�u c? m�. Hay l� t?i m�nh kh�ng ???c ?n ? Qu?ng Ch�u? Nh?ng c?m T�u ? Vi?t Nam ngon h?n c?m T�u ? Trung Qu?c. B� l?i, nh� h�ng c� ch??ng tr�nh v?n ngh? c?ng ???c. ?n g?oTrung Qu?c m?i th?y h?t c�i ngon, c�i ng?t, th?m, m?m, d?o c?a g?o Vi?t Nam. Th?o n�o m� g?o Vi?t Nam xu?t kh?u h�ng th? 2 th? gi?i!

D? Th??ng H?i

?�m xu?ng, Th??ng H?i l?ng l?y, r?c r? s?c m�u, ho�n to�n kh�c v?i m?t Th??ng H?i ban ng�y, ?�ng nh? h??ng d?n vi�n Quy�n n�i Th??ng H?i ban ng�y nh? TV tr?ng ?en c�n ban ?�m l� chi?c TV m�u. M?t ti?n c?a c�c cao ?c, c�c khu chung c?, c�c t�a th�p ???c s? d?ng t?i ?a cho c�ng ngh? qu?ng c�o. ?�n lader v?i ?? c�c lo?i m�u s?c qu�t l�n c�c t�a th�p, c�c cao ?c, c�c khu chung c? l�m n�n v� v�n c�c ki?u qu?ng c�o, l?p l�nh soi b�ng xu?ng l�ng s�ng Ho�ng Ph?. Th??ng H?i v?i Ho�ng Ph? lung linh s?c m�u huy?n ?o. Thuy?n d?o m?t v�ng tr�n s�ng, l�m du kh�ch ?i t? ng?c nhi�n n�y ??n b?t ng? kh�c: l�c th� kinh ng?c tr??c m?t Th??ng H?i hi?n ??i, ho�nh tr�ng; l�c th� tr?m tr? tr??c m?t Th??ng H?i c? k�nh, di?m l?; l�c l?i s?ng s? nh? ?ang chi�m ng??ng Cung ?i?n m�a ?�ng n??c Nga; l�c l?i ng?n ng? nh? ??ng tr??c Venice c?a ݅

th6

th7

??n Th??ng H?i ta s? c?m nh?n ???c h�nh b�ng c?a qu� kh? v� nh?p s?ng hi?n ??i, s? h�a quy?n gi?a v?n h�a ph??ng ?�ng v� ph??ng T�y. Ng??i ta n�i ch?i ? Th??ng H?i qu? kh�ng sai t� n�o. ?�ng l� Venice c?a Ph??ng ?�ng!

Con s�ng Ho�ng Ph? chia th�nh ph? Th??ng H?i ra th�nh Ph? ?�ng v� Ph? T�y v?i ki?n tr�c kh�c bi?t r� r?t.

S?ng s?ng Ph? ?�ng

th8

Ph? ?�ng n?m ? b? ?�ng con s�ng Ho�ng Ph?, v?n tr??c ?�y l� v�ng ??t r?t c?n c?i, nh� c?a t?i t�n l?p x?p, g?n nh? kh�ng c� nh� cao t?ng, ng??i d�n r?t ngh�o n�n, c?c kh? n�n ng??i Th??ng H?i b?y gi? c� c�u th� c� m?t chi?c gi??ng ? Ph? T�y c�n h?n c� c? m?u ??t ? Ph? ?�ng. ??ng Ti?u B�nh � ki?n tr�c s? tr??ng c?a c�ng cu?c c?i c�ch m? c?a Trung Qu?c, l� ng??i ?� ?? xu?t � t??ng ph�t tri?n v�ng ??t b? ?�ng con s�ng Ho�ng Ph?. Giang Tr?ch D�n (quy?n T?ng b� th? ?CSTQ b?y gi?, nguy�n l� B� th? Th�nh ?y v� ki�m Th? tr??ng TP Th??ng H?i), Chu Dung C? (B� th? Th�nh ?y v� ki�m Th? tr??ng TP Th??ng H?i l�c ?�), L� B?ng (khi ?y l� th? t??ng) v� sau n�y l� Ch? t?ch n??c H? C?m ?�o l� nh?ng ng??i hi?n th?c h�a � t??ng c?a ??ng Ti?u B�nh. N?m 1992, Ph? ?�ng ???c qui ho?ch v� x�y d?ng, ph�t tri?n. Ch? trong kho?ng 18 n?m, Ph? ?�ng ?� ho�n to�n ??i kh�c v?i c�c t�a nh� kh�ng d??i 10 t?ng, nh?ng cao ?c ch?c tr?i, ??c bi?t trong ?� c� T�a th�p Kim M?u v� T�a th�p Trung t�m T�i ch�nh Th? gi?i. T�a th�p Kim M?u (T�a nh� th?nh v??ng v�ng) cao 421m v?i 88 t?ng, cao th? 5 th? gi?i. C�n T�a th�p Trung t�m T�i ch�nh Th? gi?i cao 492m v?i 101 t?ng, cao nh?t Trung Qu?c v� th? 4 th? gi?i, l� d?u ?n l?n nh?t trong l?ch s? ki?n tr�c th? gi?i, l� s? k?t h?p ho�n h?o gi?a phong c�ch ki?n tr�c truy?n th?ng Trung Hoa v� c�ng ngh? cao c?a th? gi?i. V? T�a th�p ch?c tr?i n�y, ch�ng t�i ???c bi?t: v?n tr??c ?�y, T�a th�p c� h�nh l??i dao, do m?t ki?n tr�c s? ng??i M? thi?t k?. C� m?t vi�n ch?c cao c?p c?a ch�nh quy?n th�nh ph? Th??ng H?i b? ng?i t� v� t?i tham nh?ng. Nghe ?�u th?y phong th?y ???c m?i t?i (ng??i Trung Qu?c r?t tin v�o phong th?y) v� n�i r?ng v? quan ch?c n? ?� b? ng?i t� do l??i dao c?a T�a th�p chi?u th?ng v�o nh�. Ch?ng bi?t th?c h? th? n�o, ch? bi?t r?ng sau ?� ch�nh quy?n th�nh ph? cho m?i ki?n tr�c s? s?a l?i v� T�a th�p c� h�nh d�ng c?a c�i th??c kh?ng l? nh? b�y gi?. C�c trung t�m th??ng m?i s?m u?t ??u h?i t? ch?n n�y. T?i ?�y c�n c� Th�p truy?n h�nh ?�ng Ph??ng Minh Ch�u cao 468m, ??ng th? 3 th? gi?i (sau th�p truy?n h�nh ? Toronto v� Moscow), cao nh?t Trung Qu?c. (Nh? v?y l� ?� coi ???c 1 trai khi ??n Th??ng H?i). R?i ??i Ki?u Nam Ph?, ???ng h?m D?nh An xuy�n l�ng s�ng Ho�ng Ph?, c?u v??t, ???ng cao t?c 2,3,4,5 t?ng (chu?n b? c� 6 t?ng), t�u ?i?n ng?m, t�u si�u t?c� C�i t�n Ph? ?�ng l� do Giang Tr?ch D�n ??t cho. C?ng t? ?�, Nam Ph? ???c bi?t ??n v?i c�i t�n Ph? T�y. Ph? ?�ng l� ni?m t? h�o v? m?t Trung Qu?c hi?n ??i v?i ??c khu kinh t?, khu c�ng nghi?p th??ng m?i ho?t ??ng hi?u qu? nh?t Trung Qu?c. Ng??i Th??ng H?i b�y gi? l?i c� c�u m?t t�a nh� ? Ph? T�y kh�ng b?ng m?t chi?c gi??ng ? Ph? ?�ng. Hi?n c� h�ng ch?c n??c tr�n th? gi?i ??n l�m vi?c ? Ph? ?�ng.

Tr�ng l? Ph? T�y

N?u Ph? ?�ng hi?n ??i th� Ph? T�y (ch�nh l� Nam Ph?) c? k�nh, n?m ? ph�a T�y con s�ng Ho�ng Ph?. Nam Ph? hi?n r� d?u t�ch c?a th?i Th??ng H?i c�n l� t� gi?i c?a c�c th? l?c ngo?i bang nh? Anh, M?, Ph�p v?i h�ng ch?c t�a nh� ???c ki?n tr�c theo ki?u Gothic, Ph?c h?ng� Ph? T�y t?ng ???c m?nh danh l� �Ph? Wall� c?a Trung Hoa v� ??n gi? v?n g?i l� Ngo?i Than (v?n l� Trung t�m T�i ch�nh c?a Th??ng H?i). N?u Ngo?i Than ki�u sa th� D? Vi�n r?t � ?�ng. Ph? T�y g?m 9 qu?n l�u ??i nh?t Th??ng H?i, m?c d� t?ng di?n t�ch kh�ng b?ng Ph? ?�ng nh?ng chi?m ??n 90% d�n Th??ng H?i. Ph? T�y v?n c�n ki?u s�ng s�ng m?i ng??i x?p h�ng ?i v? sinh, nh� th� kh�ng c� b?p, di?n t�ch nh� ch? v�i ch?c m�t, th?m ch� ch? 10m2 m� c� khi c? m?y th? h? c�ng ?. (Gi?ng 36 ph? ph??ng H� N?i). D�n Th??ng H?i �treo c? Li�n H?p Qu?c� su?t ng�y ?�m v� kh?p m?i n?i. Nh?ng ??t Th??ng H?i thu?c v�o lo?i ??t nh?t th? gi?i. Ng??i d�n Ph? T�y m?i ch�nh l� ng??i Th??ng H?i g?c.

th8

Th??ng H?i khi?n du kh�ch kinh ng?c v� s? pha tr?n h�i h�a v� k� l? gi?a ?�ng v� T�y, gi?a c? v� m?i. Th??ng H?i � h�n ng?c Ph??ng ?�ng � t�n k� v� quy?n r?, l�ng m?n v� ho�nh tr�ng, ?? l?i ?n t??ng kh�ng bao gi? phai trong l�ng du kh�ch, d� ch? m?t l?n ??t ch�n ??n ??t n�y .

Chi�m ng??ng Ph? ?�ng Ph? T�y (Th??ng H?i) l?i ngh? ??n b? ?�ng b? T�y s�ng H�n (?� N?ng), b? Nam b? B?c s�ng H??ng (Hu?), H� N?i v� ph�a b�n kia s�ng H?ng�

Ngh? ?�m t?i kh�ch s?n Gang Hong (Th??ng H?i).

Ng�y th? hai (9/8): H�ng Ch�u

Th??ng H?i t?m s�ng t?m chi?u c?ng k?t xe. Xe � t� san s�t n?i ?u�i nhau, h�ng n?i h�ng, l�n n? ti?p l�n kia, r?t tr?t t? v� tuy?t ??i kh�ng c�i xe, kh�ng kh�i xe, kh�ng ?n �o b?i b?m, kh�ng xe ??p xe m�y, kh�ng ng??i ?i b? (v� ?� c� l?i ?i ri�ng); ch? l� kh�ng th? ch?y v?i t?c ?? cho ph�p, ch? l� ch?y ch?m l?i ch? kh�ng b? �n t?c. L??ng CSGT Th??ng H?i t?i 8 ng�n t? (kho?ng 24.000.000VND), ng??i vi ph?m lu?t giao th�ng kh�ng b? ph?t m� ph?i ?i �l�m ph?� ??n khi c� ng??i vi ph?m thay th? m?i th�i. Kh�c l?m c�i ki?u k?t xe ? nh� m�nh: � t� � xe m�y � xe ??p � xe th� s? � v� c? ng??i ?i b?, m?nh ai n?y ?i, chen l?n, l�ch l?ng, ?n �o ti?ng c�i xe v� c? ti?ng ng??i, b?i ???ng v� c? kh�i xe m�y xe � t� ??n ngh?t th?, t?o n�n s? �n t?c ki?u b�t nh�o, c� khi l� h?n lo?n (nh?t l� c�c d?p l? l?t). N?u �p d?ng ki?u �l�m ph?� ??i v?i ng??i vi ph?m lu?t giao th�ng ? ta, c� l? m?t th?i gian d�i CSGT ch? c� m?i vi?c l� ch? ng??i ?i �l�m ph?�.

Th?m ch�a Ph?t Ng?c (Ph?t Ng?c t?)

Tr�n ???ng ??n H�ng Ch�u, ?o�n gh� th?m ch�a Ph?t Ng?c v� tham quan c? s? s?n xu?t ng?c trai.

Gi?a Ph? ?�ng hi?n ??i l?i c� m?t ng�i c? t?, t?o n�n ?i?m nh?n duy�n d�ng cho khu v?c n�y. Ph?t Ng?c t? l� ng�i ch�a l?n v� n?i ti?ng nh?t Th??ng H?i, n?m ? ph�a T�y th�nh ph?. Th�ng th??ng th� ch�a c� tr??c, Ph?t c� sau nh?ng Ph?t Ng?c t? th� Ph?t c� tr??c r?i m?i c� ch�a, nh? c� Ng?c Ph?t m� ng�i ch�a m?i n?i ti?ng. Ng?c Ph?t l?u th? t??ng Ph?t Th�ch Ca b?ng ng?c tr?ng, ???c kh?c t? m?t kh?i c?m th?ch c� n?m kim c??ng v� ?� qu�, ng?i nh?p ??nh, cao 1m 9 r?ng 1m 3. Ng?a Ph?t ???ng b�y t??ng Ph?t Th�ch Ca n?m trong t? th? nh?p di?t c?ng b?ng c?m th?ch tr?ng, d�i 96cm c�ng v?i 18 v? La H�n xung quanh. C�c v? l�nh ??o Trung Hoa ?� vi?ng th?m v� l?u h�nh k? ni?m v?i ch�a. Nhi?u nguy�n th? qu?c gia c?ng ?� th?m vi?ng v� l?u d?u h�nh ?nh t?i ch�a n�y.

T?i c? s? s?n xu?t ng?c trai, m?i ng??i ??u n�i ???c ti?ng Vi?t. �ng ch? b�y cho du kh�ch c�ch ph�n bi?t ng?c trai th?t v� gi?. Ng?c trai gi? r?t ??p v� b�ng, l?i c� nhi?u m�u. Ng?c trai th?t ch? c� m�u tr?ng ng� v� m�u h?ng, l?i kh�ng b�ng s�ng v� m�i tr�n k�nh s? ra b?t. Ng??i ta n�i Th??ng H?i thi?u g� kh�ng thi?u, thi?u nh?t l� ng?c trai; Th??ng H?i nhi?u g� kh�ng nhi?u, nhi?u nh?t l� ng?c trai. ?�y l� trai th? 2 c?a Th??ng H?i. (C�n trai th? 3 th� ph?i h?i m?y anh trong ?o�n, nh?t l� anh S�u v� anh N?m (Nam)).

T? Th??ng H?i ??n H�ng Ch�u m?t g?n m?t bu?i s�ng b?ng � t�. ???ng cao t?c tuy?t v?i, nghe n�i ??ng th? 2 th? gi?i, ch? sau M?. D?c ???ng ?i, ch�ng t�i c? th?y xe ??p xe ?i?n kh�a l?i, ?? ??y. H?i th� ???c b?o ??y l� b�i ?? xe cho kh�ch ?i t�u ?i?n ng?m, c?ng nghe n�i ??ng th? 2 th? gi?i, ch? sau Anh. D?c ???ng ?i, ch�ng t�i c?ng th?y ???ng t�u cao t?c d�i nh? b?t t?n, l?i nghe n�i ??ng ??u th? gi?i v? t�u si�u t?c.

H�ng Ch�u n?m ? ph�a B?c t?nh Chi?t Giang, ? ??u cu?i ph�a Nam c?a Kinh H�ng ??i V?n H�, c�ch Th??ng H?i 150km v? ph�a T�y Nam, v?i kho?ng 4 tri?u d�n. H�ng Ch�u l� th? ph? c?a t?nh Chi?t Giang, thu?c v�ng Giang Nam n?i ti?ng v? ?n ngon v� g�i ??p. H�ng Ch�u v?n l� kinh ?� c?a n??c Vi?t, l� m?t trong 7 ??i c? ?� c?a Trung Qu?c (?� c� c�ch nay kho?ng 2200 n?m), n?i ti?ng v� th?nh v??ng b?c nh?t Trung Qu?c t? kho?ng 1000 n?m tr? l?i ?�y v?i phong c?nh thi�n nhi�n ??p, l?a t? t?m v� ch� xanh.

th10

N?u nh? ? Th??ng H?i 80 ng??i m?i c� 1 c�y xanh th� ? H�ng Ch�u 1 ng??i c� ??n 80 c�y xanh. N?u nh? ? Th??ng H?i ?i ?�u c?ng th?y tr?ng c�y ng� ??ng th� ? H�ng Ch�u ng� ??ng kh�ng tr?ng m� m?c! N?u ? Th??ng H?i ???ng ph? r?t nhi?u l�n xe th� ? H�ng Ch�u c�y xanh r?t nhi?u t?ng. Taxi H�ng Ch�u c?ng m�u xanh v� ??p nh?t Trung Qu?c. Ng� ??ng, ng�n h?nh, h??ng ch??ng l� m�i nh� kh�ng gian; tr�c ?�o, t??ng vi, phong nh? l� nh?ng h�ng � thi�n nhi�n; hoa h?ng, hoa ?�o, hoa c�c th�n thi?t v?i con ng??i; sam Nh?t, t�c ti�n b?u b?n v?i m?t ??t; hoa sen, hoa s�ng tri k? v?i m?t h?. L?i c�n h�ng h�ng t? li?u bu�ng m�nh l�m d�ng l�m duy�n b�n h?. C?nh ? ?�y tuy?t ??p! Thi�n nhi�n ? ?�y m?i th? m?ng l�m sao! ?�ng l� tr�n c� thi�n ?�ng, d??i c� T� - H�ng! (T� Ch�u, H�ng Ch�u ??u thu?c v�ng v?n v?t c?a Giang Nam). Thi�n ???ng h? gi?i l� ?�y!

? H�ng Ch�u c� s�ng Ti?n ???ng (nh?t th?y), sau ng�y r?m Trung thu (18/8 �L) h?ng n?m th??ng c� th?y tri?u r?t cao. Th?y tri?u s�ng Ti?n ???ng l� m?t hi?n t??ng thi�n nhi�n k� l? n?i ti?ng th? gi?i, do l?c h?p d?n gi?a c�c ng�i sao v� tr�i ??t t?o ra. Kh�ch ??n tham quan v�o d?p n�y th??ng r?t ?�ng. B�n s�ng Ti?n ???ng, du kh�ch v?a ng?m ng�i v?i Th�y Ki?u v?a ng?c nhi�n v?i th?y tri?u.

H�ng Ch�u c?ng c� Kinh H�ng ??i V?n H�. Kinh H�ng ??i V?n H� l� k�nh ?�o b?ng s?c ng??i l?n nh?t th? gi?i, d�i 1.800 km, n?i li?n B?c Kinh v?i Giang ?�. Chuy?n k? r?ng: X?a, vua D??ng Qu?ng nghe n?c ti?ng v? con g�i H�ng Ch�u, r?t mu?n ??n v�ng n�y, nh?ng ???ng s� xa x�i l?i kh� ?i. ?i ng?a th� b?t ti?n, ?i ki?u c?ng kh� kh?n, v?i l?i l�m th? n�o v?a ?i ???c, v?a v?n chuy?n ???c l?i v?a ???c ch?i n?a. V?y l� vua cho ?�o con s�ng n�y ch?y t? B?c Kinh (ph�a B?c) su?t ??n H�ng Ch�u (ph�a Nam). Vua c�ng m? n? v� ?�m t�y t�ng v?i nh?ng s?n v?t c?a v�ng Giang Nam xu�i theo Kinh H�ng ??i V?n H� ?? v? B?c Kinh, nh?ng m?i ??n ???c T� Ch�u th� vua l�m tr?ng b?nh m� m?t. M? n? c?ng ph?i ? l?i ?�y v?i vua n�n T� Ch�u t? ?� m?i c� nhi?u m? nh�n. (C� l? c?ng gi?ng con g�i C?n Th? v?i Nguy?n �nh d??i tri?u Nguy?n ? Vi?t Nam). Li?u c?ng ???c mang h? vua n�n m?i g?i l� d??ng li?u.

??c ?i?m c?a thi�n nhi�n H�ng Ch�u l� th?t s?n nh?t th?y nh? v�n ?i?n. H�ng Ch�u l� trung t�m du l?ch c?a Trung Qu?c, l� th�nh ph? l�ng m?n nh?t Trung Qu?c. ??n H�ng Ch�u, l�ng nao nao v?i Hu?.

Hu? l� s? k?t h?p h�i h�a c?a n�i, s�ng v� bi?n. Ch�ng ta c� th? l�n n�i B?ch M� ?? ?�n gi� bi?n. T? ?�o H?i V�n m�y ph?, ch�ng ta nghe ti?ng s�ng bi?n r� r�o. T? ?�y bu?i s�ng ch�ng ta c� th? l�n Tr??ng S?n, bu?i chi?u t?m bi?n Thu?n An v� ban ?�m ng? thuy?n tr�n s�ng H??ng. Hu? ??p v?i c?nh s?c s�ng n�i. S�ng H??ng ??p nh? m?t d?i l?a xanh bay l??n trong tay ngh? s? m�a. N�i Ng? B�nh nh? c�i y�n ng?a n?i b?t tr�n n?n tr?i trong xanh c?a Hu?. Chi?u ??n nh?ng chi?c thuy?n nh? nh? nh�ng l??t tr�n d�ng n??c trong xanh, hi?n d?u c?a s�ng H??ng. Nh?ng m�i ch�o thong th? bu�ng, nh?ng gi?ng h� Hu? ng?t ng�o bay l??n tr�n m?t s�ng, tr�n nh?ng ng?n c�y thanh tr�, ph??ng v?.

Du thuy?n ng?m T�y H?

Trung Qu?c c� 36 T�y H?, nh?ng ??p nh?t l� T�y H? H�ng Ch�u. T�y H? l� m?t h? n??c ng?t n?i ti?ng, c� di?n t�ch kho?ng 6 km2, ba m?t �m l?y ng?n ??i, v?n c� t�n g?i l� T�y T? H?, do n?m ? ph�a T�y c?a H�ng Ch�u. Nh?ng v� ng??i d�n H�ng Ch�u r?t y�u qu� T�y Thi n�n m?i g?i l� T�y H?. T�y H? l� h�n ng?c c?a H�ng Ch�u. T� ?�ng Pha ?� t?ng v� T�y H? ??i v?i H�ng Ch�u nh? khu�n m?t c?a m?t con ng??i. Du kh�ch c?ng v� T�y H? c?a H�ng Ch�u nh? th�p Eiffel c?a Pari.

T�y H? n?i ti?ng v?i 3 th?: 1: s?n, 2: ?�, 3: ki?u.

T�y H? c� n�i C� S?n cao 38m, l� m?t trong b?n h�n ??o c?a h?. N?i ?�y, L�m B� ??i T?ng ?� ? ?n, nu�i h?c v� tr?ng mai. Nghe n�i khi vua d?o c?nh T�y H? c?ng ?� l�n th?m C� S?n. T�y H? HHHHH c�n ghi d?u bi?t bao th? h? thi nh�n v?n s? nh? L� B?ch, ?? Ph?, M?nh H?o Nhi�n, B?ch C? D?...V� th? m� c� c�u C� S?n m� b?t c�.

T� ?�, B?ch ?� ???c xem l� ?� t�nh nh�n. ? ?�y, ng??i ta tr?ng m?t h�ng li?u l?i m?t h�ng ?�o; m?t h�ng ?�o l?i m?t h�ng li?u� D??i h�ng ?�o ?�o li?u li?u l?i cho k� gh? ?�. Gh? ?� ? ?�y ng?i ba ng??i th� ch?t, m?t ng??i th� qu� r?ng, ch? ?? ch? cho hai ng??i. Hai ng??i ng?i trong m?ng m? c?a thi�n nhi�n di?m l? di?m t�nh c� l? ch? h?p v?i nh?ng ng??i y�u nhau th�i. V� v?y m� c� t�n l� ?� t�nh nh�n. (L?i nh? ???ng Thanh ni�n ven H? T�y, H� N?i).

th11

(V�o TK th? 9 (??i ???ng), nh� th? B?ch C? D? l�m th? s? ? H�ng Ch�u ?� cho ??p m?t con ?� gi�p gi? n??c T�y H? kh�ng b? c?n (v? m�a n?ng) v� v�ng n�y kh�ng b? ng?p l?t v? m�a m?a. Con ?� n�y tr?ng ch? y?u l� li?u. Nh�n d�n nh? ?n n�n g?i l� B?ch ?�. V�o TK th? 11 (??i T?ng), nh� th? T� ?�ng Pha l?i ??n H�ng Ch�u l�m th? s?. �ng cho n?o v�t h? v� ??p th�m m?t con ?� d�i h?n, tr?ng to�n ?�o. Nh�n d�n nh? ?n n�n g?i l� T� ?�. Ng??i ??i sau ?� tr?ng xen ?�o v?i li?u (B?ch ?� ) v� li?u v?i ?�o (T� ?�)).

T�y h? c� ba c�y c?u g?n li?n v?i nh?ng m?i t�nh l�ng m?n (c�n g?i l� c?u t�nh nh�n) t?o n�n v? huy?n b�, b�n c?nh v? th? m?ng c?a thi�n nhi�n v� s? kh�o l�o c?a b�n tay con ng??i l�m m� m?n bi?t bao du kh�ch:

1. ?o?n ki?u m� b?t ?o?n. V�o m�a ?�ng, tuy?t ph? tr?ng c?u ?o?n. Khi m?t tr?i l�n, nh?ng b�ng tuy?t tan d?n nh?ng d??i g?m c?u tuy?t tr?ng h�y c�n ph? d�y n�n m?i g?i l� Tuy?t t�n c?u ?o?n v� tr�ng c?u l�c n�y nh? l� b? g�y. H?n n?a, ?o?n trong ti?ng H�n c� ngh?a l� ??t, l� g�y. Chi?u v?, tuy?t l?i ph? d?n, c?u c?ng tr�ng nh? l� b? g�y. C�y c?u n�y l?i g?n v?i c�u chuy?n t�nh y�u n?i ti?ng Trung Qu?c l� B?ch x� truy?n (hay l� Thanh x� � B?ch x�): N�ng B?ch T? Tr�n v� ch�ng H?a Ti�n ?� g?p nhau v� ?em l�ng y�u th??ng nhau t?i c�y c?u n�y. Nh?ng h? ?� ph?i tr?i qua bi?t bao s�ng gi� m?i ???c tr�ng ph�ng. G?p nhau r?i l?? chia li c?a c�u chuy?n t�nh y�u ?� l�m quy?n luy?n bi?t bao du kh�ch khi ??n v?i T�y H?. V� v?y m� c� c�u ?o?n ki?u b?t ?o?n th?n tr??ng ?o?n. (C?u ?o?n kh�ng g�y m� khi?n l�ng nh? ?au t?ng kh�c ru?t).

2. Tr??ng ki?u m� b?t tr??ng. C?u Tr??ng nh?ng ch? d�i kho?ng 100m. Tr??ng ki?u l?i g?n v?i chuy?n t�nh L??ng S?n B� - Ch�c Anh ?�i. Hai ng??i chia tay nhau m� quy?n luy?n kh�ng r?i. H? ?� 18 l?n ti?n qua bi?t l?i ??n tr?i s�ng, tr??c khi n�i l?i t?m bi?t. C?ng v� v?y m� c� c�u Tr??ng ki?u b?t tr??ng t�nh ngh?a tr??ng. (C?u Tr??ng kh�ng d�i nh?ng t�nh ngh?a d�i).

3.T�y L?nh ki?u l?i l?u truy?n c�u chuy?n t�nh y�u c?a n�ng T� Ti?u Ti?u v� ch�ng Nguy?n �c. Do c� vi?c c?a tri?u ?�nh m� Nguy?n �c ph?i g?p g�p ra ?i. T� Ti?u Ti?u nh? th??ng, ch? ??i v� sinh b?nh m� ch?t khi c�n r?t tr?. Ng??i ta ?� an t�ng n�ng b�n ch�n c?u T�y L?nh, n?i hai ng??i ?� g?p nhau, theo t�m nguy?n c?a n�ng.

T�y H? c� c? r?ng sen. Sen ? ?�y th�n r?t cao, l� th?t xanh th?t to, b�ng ph?t h?ng v� c�nh c?ng r?t to.

Thi�n nhi�n th? m?ng v?i n�i th?m, c�y xanh, h? ??p; v?i sen t?a, li?u r?, m?t n??c lung linh; v?i ph?ng ph?t T�y Thi � Ph?m L�i, v?i huy?n ho?c L??ng S?n B� � Ch�c Anh ?�i, v?i h? h? th?c th?c B?ch T? Tr�n � H?a Ti�n, v?i th� thi?t T� Ti?u Ti?u � Nguy?n �c � Ai ?� ??n m?t l?n th� kh� m� c� th? qu�n ???c ch?n n�y � k� hoa d? th?o l�m li tr??ng t�nh! Nh� th? c?a con s�ng qu� h??ng ?� l?c l?i ?�o nguy�n m� d?t n�n b�i th? t�nh r?t hay (g?i t?ng ng??i y�u ? H� N?i khi c�n l� thi?u sinh qu�n ? H�ng Ch�u, n?m 1956) l� ch?n s?n th?y h?u t�nh n�y ?�y:

Anh xa n??c n�n y�u th�m n??c

Anh xa em n�n c�ng nh? th�m em

Tr?ng T�y H? v?i v?i th�u ?�m

Tr?i H�ng Ch�u b?n b? �m �i

M�a thu ?� ?i qua c�n g?i l?i

M?t �t v�ng trong n?ng trong c�y

M?t �t bu?n trong gi� trong m�y

M?t �t vui tr�n m�i ng??i thi?u n?...

Anh ?� ??n nh?ng n?i l?ch s?

�??ng T� ��ng Pha l�m ph�

�??ng B?ch C? D? ?? th?

H?n ng??i x?a v??ng v?n t? bao gi?

C�n thao th?c tr�n c�nh ?�o ng?n li?u

Phong c?nh ??p nh?ng l�ng anh th?y thi?u

B?c tranh kia anh mu?n ?i?m th�m m�u

C� hai ta c�ng t?a b�n c?u

Cho m?t n??c T�y H? trong s�ng n?a

L� phong ?? nh? m?i t�nh ???m l?a

Hoa c�c v�ng nh? n?i nh? day d?a

L�n n??c trong nh? �nh m?t ai ??a

C?n gi� tho?ng nh? b�n tay em v?y

Hai ??a m�nh y�u nhau t? ?? ?y

C� n�i s�ng v� c� tr?ng sao

C� gi?n h?n v� c� chi�m bao

Cay ??ng ng?t b�i cu?c ??i kh�ng chi?n

N�i sao h?t em ?i bao k? ni?m...

Nh?ng ng�y bu?n ngh? ??n th?y vui vui

Nh?ng ng�y vui sao l?i th?y b�i ng�i

Anh kh�ng mu?n h?i nhi?u qu� kh?

Ng�y ??p nh?t l� ng�y r?i g?p g?

R?i T�y H? tr?ng xu?ng B?c Cao Phong

Ch? m�nh anh v?i im l?ng trong ph�ng

Anh ng??c nh�n b?c th�u tr�n v�ch:

Hai b�ng ng??i ?i d??i h�ng t�ng b�ch

B�n tay n�o ?� d?t n?i l�ng anh?

Ti?ng m�a xu�n ?em s�ng v? b�n m�nh

V? v?n t�nh ch?n, ch?p ch?n m?ng g?i

Anh m? th?y H�ng Ch�u th�nh H� N?i

N??c T�y H? b?ng h�a n??c H? T�y

Hai ch�ng m�nh c�ng b??c d??i h�ng c�y.

N?u ai ch?a bi?t b�i th? n�y, khi ??c n� ? H�ng Ch�u (hay ?i H�ng Ch�u v?) s? th?y tuy?t v?i. Ai ?� bi?t r?i, s? th�m ph?n � ngh?a.

Nh�n h�ng li?u r? b�n h? l?i ch?t nh? �ng ho�ng c?a th? t�nh Vi?t Nam: T�c bu?n bu�ng xu?ng l? ng�n h�ng. V� c� l? x?a kia, c? T? Nh? c?ng m� ??m H�ng Ch�u l?m l?m n�n m?i c� l? th? t? li?u bu�ng m�nh, m?i c� Ti?n ???ng cho Th�y Ki?u gieo m�nh l�m th?n th?c con tim bi?t bao th? h? ng??i ??c.

Ch? ti?c kh�ng ???c ??n H�ng Ch�u v�o d?p m�a thu ?? ng?m c�i v�ng r?c c?a ng� ??ng, c�i ?? ?i c?a l� phong, c�i bi?c xanh c?a r�m li?u, c�i m�u ng?c b�ch c?a n??c T�y H?!

Ng??i ta b?o c� ??n H�ng Ch�u m?i bi?t v? m�nh x?u. (M�nh th� kh�ng s? x?u� v� kh�ng l�m v? khi ??n H�ng Ch�u).

B�n h? c�n c� bi?t th? c?a T?ng M? Linh v� T??ng Gi?i Th?ch.

B�n h? c?ng c�n c� nh� h�ng n?i ti?ng v? m�i tr??ng (th? m?ng), v? gi� c? (??t ??) v� v? s? ph?c v? (chu ?�o) n�n m?i c� t�n g?i L?u ngo�i l?u.

Tam ?�n ?n nguy?t

Nh?ng ?�m tr?ng, t?i ?�y s? c� 33 m?t tr?ng. C� 3 h? l� b?ng ?� nh� l�n tr�n h?, m?i h? l� c� 5 l? tr�n, t??ng tr?ng cho 5 ?i?u may m?n. ?�m tr?ng, ng??i ta th?p ?�n trong h? l�. �nh tr?ng in b�ng qua c�c l? tr�n, soi xu?ng m?t h? t?o th�nh 30 m?t tr?ng. Tr?ng tr�n tr?i d??i n??c trong tim c?ng v�o, tr�n 33. Tam ?�n ?n nguy?t l� bi?u t??ng c?a ?�i truy?n h�nh H�ng Ch�u.

Th?m mi?u Nh?c Phi

th12

Nh?c Phi l� v? t??ng trung qu�n, v? anh h�ng d�n t?c Trung Hoa th?i Nam T?ng, b? gian th?n T?n C?i t? th�ng v?i gi?c Kim h�m h?i, ph?i ch?u �n oan t? h�nh. V� v?y m� ngay l?i v�o c?ng, m?t b�n l� t??ng hai v? ch?ng T?n C?i � V??ng Th?, b�n kia l� t??ng c?a th?y Nh?c Phi v� t??ng c�ng th?i v?i Nh?c Phi ph?i qu� su?t ??i ?? canh m? cho cha con Nh?c Phi. (H�nh nh? con ch�u c?a T?n C?i - V??ng Th? c� m?t nh�nh ch?y lo?n sang Vi?t Nam th� ph?i?!). Nh?c Phi b? �n t? h�nh v� t?i kh�ng c� t?i g�! (Kh�ng c�, nh?ng c?ng kh�ng c?n c� � L?i c?a T?n C?i). Chuy?n c?a ng�n x?a m� sao ngh?n ??n ng�n sau!

th13

Khu v?c mi?u Nh?c Phi kh� r?ng, c� ?i?n th?, c� t??ng Nh?c Phi, ph?n m?, c?nh quan ao h?. M? Nh?c Phi l� m? th?t, nh?ng m? con trai Nh?c Phi (11 tu?i) l� m? gi?, do kh�ng t�m th?y x�c. Tr??c m? Nh?c Phi c�n c� hai h�ng v?n nh�n canh gi?. ?i?n th? c� t??ng Nh?c Phi, ng??i ta tin nh?ng ng??i trung li?t nh? �ng s? th�nh ti�n cho n�n tr�n n�c ?i?n th? c� kh?c h?a h�nh con chim h?c (t??ng tr?ng cho s? b?t t?).

C?nh quan n?i ?�y t?o n�n v? tr?m m?c. Th�ng trang nghi�m, cao v�t. T�ng nghi�ng c�nh xu?ng m?, l?ng im b�n h?. Phong bu?n ?? c? l�. S�ng d??i h? t? l? t�m m?t ??i. C� trong h? nh? c?ng th�i b?i. L?ch s? d??ng nh? ng?ng ??ng b?i m�i l?u d?u ch?n n�y.

Th?m Mai Gia � v?i qu?c ch� LongT?nh

Ng??i d�n tr?ng ch� ? Mai Gia � ???c nh� n??c ??u t?, qu?n l� v� tr? l??ng. Ch� Long T?nh c� h�m l??ng dinh d??ng b?ng ba qu? t�o n�n ? ?�y ng??i ta kh�ng n�i u?ng ch� m� l� ?n ch�. Do s? ngh? tr?ng ch� b? th?t truy?n n�n con g�i Mai Gia � kh�ng l?y ch?ng b�n ngo�i. Con trai ? r? s? ???c nh� l?u, xe h?i.

Ch�ng t�i ???c ng??i c?a c? s? s?n xu?t ch� n�m cho t?ng li ch� m� l�ng nh?ng r??i r??i bu?n. C�ch pha ch� c?ng qu�i qu�i th? n�o. Th?t tr�i ng??c v?i ??ng t�c nh�n ch� c?a h?. ?�u r?i �tam long gi� ng?c� trong v?n h�a th??ng tr� c?a ng??i Trung Hoa x?a? Tr� ??o c?a ng??i Nh?t r?t tr?ng nghi l?. Ng??i u?ng tr� c?a Vi?t Nam r?t tr?ng m?i quan h?. C�n ng??i c?a Mai Gia �, c?a qu?c ch� Long T?nh l?i c� ki?u m?i ch� th?t �??c�!!! U?ng ch� Long T?nh m� th�m ch� Th�i Nguy�n, th�m t? c�i h??ng c�i v? ??n c�ch pha ch�, r�t ch�, ??c bi?t l� c�ch m?i ch�.

Nh? qu?c ch� m� nh�n d�n v�ng n�y c� ???c 2 con ???ng h?m qua l?i xuy�n d??i l�ng s�ng ? ?? s�u 4m.

Nghe k? v? ng??i d�n Mai Gia � m� th??ng cho ng??i d�n tr?ng l�a ??ng b?ng s�ng C?u Long; th??ng cho c�ng nh�n tr?ng ch� Th�i Nguy�n, Y�n B�i; th??ng cho ng??i d�n tr?ng c� ph� T�y Nguy�n. Tr�ng ng??i m� ng?m ??n ta!

Ngh? ?�m t?i kh�ch s?n H�ng Ch�u. (Thao th?c v?i qu?c ch� Long T?nh).