TO? ?�M � GIAO L?U GI?A SINH VI�N KHOA NG? V?N V?I C�C NH� B�O TH�NH PH? ?� N?NG


t

�H�nh trang cho t??ng lai� l� ch? ?? bu?i to? ?�m � giao l?u gi?a sinh vi�n Khoa Ng? V?n v?i c�c nh� b�o th�nh ph? ?� N?ng v?a di?n ra chi?u 7/11/2010. Ch??ng tr�nh do Khoa Ng? V?n - Tr??ng ??i h?c S? ph?m ph?i h?p v?i H?i Nh� b�o th�nh ph? ?� N?ng t? ch?c. Ph� Hi?u tr??ng � TS. L� Quang S?n, ??i di?n l�nh ??o Nh� tr??ng ?� ??n d? v� ph�t bi?u ch�o m?ng.

S? g�p m?t c?a h?n 30 nh� b�o c� b? d�y chuy�n m�n ?� ?em ??n cho bu?i to? ?�m nhi?u th�ng tin h?u �ch. Trong h?n 3 gi? ??ng h?, nhi?u v?n ?? li�n quan ??n ??i s?ng b�o ch� ???c c�c nh� b�o trao ??i, ph�n t�ch nh? ?�o t?o b�o ch� trong nh� tr??ng, s? g?n k?t gi?a c? s? ?�o t?o v� c? quan b�o ch� truy?n th�ng, v?n ?? th?c t?p b�o ch� nh? th? n�o cho hi?u qu?, v?n ?? tuy?n d?ng v� vi?c l�m sau khi ra tr??ng,� B�n c?nh ?�, ?�ng ??o sinh vi�n Khoa Ng? V?n ???c l?ng nghe nh?ng l?i khuy�n v? c�ch th?c t? h?c, c�ch t�m ch?n ?? t�i vi?t b�i c?ng t�c, th?c t? t�c nghi?p ph� h?p ??c tr?ng c?a m?i lo?i h�nh b�o ch�. V?n ?? tr�ch nhi?m x� h?i v� ??o ??c ng??i l�m b�o, nh?ng k? ni?m vui bu?n trong ngh? c?ng ???c c�c nh� b�o chia s? ch�n t�nh. Bu?i to? ?�m th?c s? mang ??n cho sinh vi�n ng�nh B�o ch� n�i ri�ng v� sinh vi�n to�n Khoa Ng? V?n n�i chung c� c�i nh�n r� h?n, s�u h?n v? ngh? b�o.

Hi?n t?i, ng�nh B�o ch� c?a Khoa Ng? V?n, Tr??ng ??i h?c S? Ph?m - ??i h?c ?� N?ng ?� ?�o t?o ???c 3 kh�a, v?i 146 sinh vi�n. To? ?�m b�o ch� �H�nh trang cho t??ng lai� l� m?t trong nh?ng ho?t ??ng ch�o m?ng k? ni?m 35 n?m th�nh l?p Tr??ng ??i h?c S? ph?m, c?ng l� n? l?c c?a Khoa Ng? V?n trong vi?c t?o s? g?n k?t gi?a Khoa v?i c�c c? quan b�o ch� truy?n th�ng tr�n ??a b�n th�nh ph? ?� N?ng. Bu?i g?p g? c?ng ?� m? ra nhi?u h?a h?n cho nh?ng c? h?i h?p t�c, giao l?u gi?a Khoa v?i c�c c? quan b�o ch� - truy?n th�ng tr�n ??a b�n Mi?n Trung trong t??ng lai.

Ph?m H??ng